Karrier adatkezelés

Álláspályázatra jelentkezők adatkezelése kapcsán

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ
 

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk.

Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételéve.

Harmadik félnek kizárólag törvényi kötelesség és hozzájárulás alapján adunk át adatokat.

 

PALACSÍZIÓ Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212.
cégjegyzékszám: 05 09 026068
adószám: 24688563-2-05
továbbiakban: adatkezelő

 

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül azzal a törvényi kötelességünknek teszünk eleget mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt, mint érintettet, hogy hozzájárulása alapján kezeljük.

 

Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amikkel élhet az adatkezelést illetően.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató az adatkezelő álláspályázataira jelentkezők adatkezelését szabályozza.
 


FOGALOMTÁR

 

Adatalany/Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.


Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.


Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.


Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ

Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.


Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.


Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.


Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.


Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 

 • Adatkezelés célja és kezelt adatok köre
 • Adatkezelés időtartama
 • Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák
 • Adatok tárolásának helye
 • Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

 

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre


Jelen adatkezelési forma során az alábbiakban felsorolt személyes adatokat az álláshirdetéseink jelentkezők kiválasztása és velük való kommunikáció céljából kezeljük.

 

Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk: (Személyes adat - Adatkezelési cél)
 

Név (vezetéknév és keresztnév) - Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
E-mail -  Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat

Születési dátum – Életkor meghatározása céljából kezelt adat
Lakcím – Postai úton történő kommunikáció céljából kezelt adat

Telefonszám - Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat
Önéletrajz – Az álláspályázatra beadott önéletrajzot, az állás betöltésére való megfelelés megállapítása céljából.

 

 

 

 

Adatkezelés időtartama


Az álláspályázat meghirdetésétől számított maximum 6 hónap.
 

 

Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

 

Adatalanyok/érintettek köre: Az adatkezelő által működtetett étterem területére belépő személyek.

 

Adatkezelők köre: ügyvezető és titkárnője

 

Adatfeldolgozók köre: nincs adatfeldolgozó

 

Kiskorú adatalanyok/érintettek regisztrációjáról:

 

Nem hirdetünk állást 16 évnél fiatalabb személyek részére.

 

Adatok tárolásának helye

 

Ügyvezető számítógépén és kulccsal zárható irodájában tárolódnak az önéletrajzok.

 

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás kérhet, tiltakozhat, kérhet betekintést, kérelmezhet törlést, illetve élhet az adatzárolás jogával.
 

Az adatalany/érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, közérthető formában tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.

Az adatalany/érintett kérheti, hogy az adatkezelő törlés helyett zárolja a felvételt, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése céljából az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:
- e-mail formájában: palacsintahaz@creppy.hu
- postai úton: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212.

 

 

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

Nincsenek adatfeldolgozók

 


PANASZKEZELÉS

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

Adatok tárolásának helye

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

 

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

 

Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk: (Személyes adat - Adatkezelési cél)
 

Név – Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
E-mail cím – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

 

Adatkezelés időtartama

A nyilvántartásba berögzített panasz és az arra adott adatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

 

Adatalanyok/érintettek köre: A panasszal élő adatalanyok/érintettek.

 

Adatkezelők köre: ügyvezető és titkárnője

 

Adatfeldolgozók köre: 
A tárhelyszolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés esetén.

 

Adatok tárolásának helye

 

Az adatokat a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, illetve az adatkezelő ügyvezetőjének kulcsal zárható irodájában.

 

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak törlését vagy módosítását is.

 • e-mail formájában: palacsintahaz@creppy.hu
 • postai úton: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212.

 

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint az Infotörvény és Fogyasztóvédelmi törvény hatályos rendelkezései.

 

 

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 

Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy az adatalanyok/érintettek személyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Infotörvényben, az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

 

Kiemelten fontosnak tartjuk az alábbi biztonsági kérdéseket:           

 

 • jogosulatlan hozzáférés
 • adatsérülés
 • adatvesztés
 • adattörlés
 • adattovábbítás        
 • megfelelő technikai környezet kialakítása         
 • alkalmazottak adatvédelmi oktatása
 • elvárható biztonsági intézkedések betartása és elvárása az adatfeldolgozóktól  


 

ADATALANYOK/ÉRINTETTEK JOGAI - TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérésére tájékoztatást adunk személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbítását. Abban az esetben, ha az adatkezelés kötelező érvényű törvényi előírásból fakadóan nem tudjuk adatait kérésének megfelelően törölni.

 

Az adatvédelmi incidensek kezelésére nyilvántartást vezetünk, amelyben az alábbi információkat tartjuk nyilván: érintett személyes adatok köre, adatvédelmi incidens érintettjeinek köre és számossága, adatvédelmi incidens körlényeit, időpontját, hatáselemzését, valamint az incidens okozta kárenyhítés intézkedéseit, valamint egyéb kötelező adatokat.

 

Az adatkezelési eljárásokról legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk benyújtott kérelme esetén. A tájékoztatás díjmentes.
Amennyiben az Ön kérése nem jogszerű, abban az esetben erről 25 napon belül tájékoztatást küldünk, valamint tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.

 

 

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

 

Az jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy külön adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett kapcsolatfelvételek esetében tárolt adatokat az adatkezeléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

Hivatalos szervek, hatóságok megkereséseire kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, illetőleg adatokat rendelkezésre átadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

 

JOGORVOSLAT

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

 

       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

      Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

      Telefon: +36 -1-391-1400

      Fax: +36-1-391-1410

      E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 


Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az adatalany/érintett megválasztása alapján lehet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.


 

KÁRTÉRÍTÉS

Amennyiben az Ön adatait esetlegesen jogellenesen kezeljük vagy személyiségi jogait esetlegesen megszegjük abban az esetben Ön sérelemdíjat követelhet.

 

Az okozott kár és sérelemdíj megfizetése alól az adatkezelő mentesül, ha igazolni tudja, hogy a károkozást vagy a személyiségi jogsértést az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint abban az esetben sem, ha az adatalany/érintett gondatlanságából származtatható volt a kár vagy személyiségi jogsérelem.

 

Kelt: Miskolc, 2018. március 31.