Nyereményjáték szabályzat

 

A nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatozik a Creppy Franchise System Kft. (3530 Miskolc, Nagyavasi sor 212.) által üzemeltetett közösségi oldalakon
- https://www.facebook.com/palacsintahaz 

- https://www.facebook.com/creppypalacsinta
- https://www.facebook.com/PalacsintaPatrik 
- https://www.facebook.com/creppypalacsintabistrodebrecen oldalakon 
elérhető nyereményjátékokra (továbbiakban:Játék). 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Creppy Franchise System Kft. (továbbiakban: Szervező).
3530, Miskolc, Nagyavasi sor 212. 
Adószám: 25028900-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-027359

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
- szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék ideje alatt a fentebb meghatározott közösségi oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a nyereményjáték posztjában feltett kérdésre, vagy felhívásra hozzászólás formájában helyesen válaszolnak. A Játékban azok vehetnek részt, akik elfogadták a Játék szabályzatát, valamint a nyereményjáték posztjában feltett kérdésre, vagy felhívásra hozzászólás formájában helyesen válaszolnak.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék annak közzétételétől – beleértve a közzététel napját is – számított 5 naptári napon keresztül tart, az 5. naptári nap 24.00 óráig. A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:
a nyereményjáték posztjában feltett kérdésre, vagy felhívásra hozzászólás formájában helyesen válaszolna
- a nyereményjáték posztjában tett felhívást teljesíti
jelen Szabályzat elfogadása
elérhető legyen a facebook online közösségi felületen

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

NYEREMÉNY

A Játék nyereménye: a játék szervezője és lebonyolítója által felajánlott ajándék, saját termék. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

SORSOLÁS

A sorsolás a játék közzétételének napjától számított 6. naptári napon 12 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő applikáció segítségével: www.facebooknyertes.com . A sorsolás szabályosságát az applikáció szabályzata határozza meg. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 30 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az a Szervező tulajdonában marad.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE

A nyerteseket az adott közösségi oldalon történő nyilvános posztban értesítjük a sorsolás napján, annak lebonyolítását követően. A nyeremények kizárólag személyesen vehetőek át a Creppy PalacsintaHázban, előzetes egyeztetést követően, az facebook közösségi portál, internet platform üzenetküldő rendszerében a Szervező által a nyerteseknek küldött kód közlését követően. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Szervező egy hónapig fenntartja a nyertesnek, azt követően az a Szervező tulajdonában marad.

ADATKEZELÉS

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervező az Adatkezelési Szabályozása az irányadó.